14.08.2023 · Short read

Een bredere strekking van de vereenvoudige fusie

Onlangs is de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen aangenomen. Deze wet treedt in werking per 1 september 2023. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de uitbreiding van de mogelijkheid voor een vereenvoudigde fusieprocedure.

Bij een (juridische) fusie zijn ten minste twee rechtspersonen betrokken: de verkrijgende en de verdwijnende vennootschap. De fusie komt bij notariële akte tot stand. Na ondertekening van de akte en met effect vanaf de dag volgende op de dag dat de fusieakte wordt verleden, gaat het vermogen van de verdwijnende vennootschap automatisch over op de verkrijgende vennootschap, zonder dat de gebruikelijke leveringsvereisten voor vermogensbestanddelen van toepassing zijn. De verdwijnende vennootschap houdt op te bestaan.

In beginsel worden de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap door de fusie aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap. Hierop bestaan echter uitzonderingen.

Een van de uitzonderingen is de zogenoemde ‘zusterfusie’. De wet geeft voorts een vereenvoudigde procedure voor de fusie van vennootschappen die dezelfde aandeelhouder hebben en waarbij geen aandelen worden toegekend. Volstaan kan worden met een eenvoudiger fusievoorstel, een beknoptere toelichting en bovenal is er geen verplichte betrokkenheid van een accountant. Ook bij een zogenoemde moeder-dochterfusie, waarbij de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap is, geldt deze vereenvoudigde procedure.

De huidige wetgeving voorziet op dit moment niet in een vereenvoudigde procedure voor een fusie wanneer iemand indirect alle aandelen houdt van de te fuseren vennootschappen. Van indirect aandeelhouderschap is sprake wanneer iemand niet rechtsreeks alle aandelen in de te fuseren vennootschappen houdt, omdat er een vennootschap tussen zit. Op dit moment is het dan ook niet mogelijk gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure bij een fusie tussen een vennootschap en bijvoorbeeld haar ‘kleindochter’.

Middels bovengenoemde wetswijziging wordt de vereenvoudigde procedure ook van toepassing in gevallen waarbij iemand indirect alle aandelen houdt in het kapitaal van de te fuseren vennootschappen.

De gevolgen van de wetswijziging kunnen het beste worden uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden:

Voorbeeld

1. Alternatief voor rolluikfusie: Indien het voornemen bestaat om Z B.V. en Y B.V. weg te fuseren in X B.V., dan wordt op dit moment Z B.V. eerst gefuseerd in Y B.V. en een dag later Y B.V. in X B.V. (de zogenoemde rolluikfusie). Na de wetswijziging kan deze fusie op dezelfde dag plaatsvinden in één fusieakte onder toepassing van de vereenvoudigde procedure. Op deze manier wordt een juridische fusie tussen moeder, dochter en kleindochter mogelijk in één fusieakte, waarbij de moeder in één keer het vermogen van zowel de dochter als de kleindochter onder algemene titel verkrijgt.

2. Fusie tussen kleindochter en moeder: Na de wetswijziging kan Z B.V. ook worden gefuseerd in X B.V. met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure. Dit komt doordat Tim (indirect) alle aandelen houdt van zowel X B.V. als Z B.V. Hierdoor kan de kleindochtervennootschap worden gefuseerd met de moedervennootschap, waarbij de moeder het vermogen van de kleindochter verkrijgt en de kleindochter ophoudt te bestaan. Y B.V. wordt hierbij niet betrokken.

3. Fusie tussen ‘nichtjes’: Indien het voornemen bestaat om Y B.V. weg te fuseren in A B.V., dan wordt deze fusie na de wetswijziging ook aangemerkt als een vereenvoudigde fusie. Tim houdt namelijk (indirect) alle aandelen in zowel A B.V. als Y B.V.

4. Fusie tussen kleindochters: Indien het voornemen bestaat om C B.V. weg te fuseren in Z B.V., dan wordt deze fusie ook aangemerkt als een vereenvoudigde fusie. Tim houdt namelijk (indirect) alle aandelen in zowel C B.V. als Z B.V.

Heeft u vragen over dit onderwerp of kunnen wij u assisteren bij het bovenstaande, neem dan gerust contact op met een van de (kandidaat-)notarissen in ons corporate team.

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps