21.09.2022 · Short read

Q.G.M NIEUWSALERT: PRINSJESDAG 2022

In deze short read brengt Q.G.M u graag een capita selecta van de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen, relevant voor onze cliënten in de ondernemingsrecht-, vastgoed- en energiepraktijk. Mocht u vragen hebben over één van de genoemde onderwerpen dan zijn wij u graag van dienst.

 

Vennootschapsbelasting (Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

·         Verlaging grensbedrag / verhoging percentage eerste schijf per 1 januari 2023. Het grensbedrag van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van EUR 395.000 naar EUR 200.000. Het percentage van de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%. Daarboven blijft het tarief 25,8%.

·         Het voornemen bestaat om per 1 januari 2024 maatregelen te introduceren op basis waarvan fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct in vastgoed mogen beleggen. Op die manier zou winst behaald met vastgoed in alle gevallen worden belast met vennootschapsbelasting. Onderschreven wordt dat bestaande fiscale beleggingsinstellingen in anticipatie hierop mogelijk hun investeringen willen herstructureren. Overdrachtsbelasting is daarbij een aandachtspunt dat zal worden meegenomen in een aangekondigde analyse over de vraag of additionele voorzieningen getroffen dienen te worden.

Inkomstenbelasting (Wet inkomstenbelasting 2001)

·         Tweeschijvenstelsel box 2. In box 2 wordt een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd vanaf 2024 (eerste schijf: tot EUR 67.000 24,5%; tweede schijf: over het meerdere 31%).

Overdrachtsbelasting (Wet op belastingen van rechtsverkeer)

·         Verhoging tarief overdrachtsbelasting. Per 1 januari 2023 zal het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting worden verhoogd naar 10,4% (tegen nu 8%). Voor de vastgoedsector betekent dat dat de verkrijging van niet-woningen en de verkrijging van woningen door kopers die de woning niet zelf langdurig gaan bewonen onderworpen zal zijn aan dit hogere tarief. Ook (duurzame) energieprojecten waar overdrachtsbelasting speelt over de verkrijging van een zakelijk recht krijgen te maken met dit hogere tarief.

Verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

·         Verhuurders die het genot van meer dan 50 woningen hebben dienen aangifte verhuurderheffing te doen. Per 1 januari 2023 wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Dit was reeds opgenomen in het coalitieakkoord van de huidige regering en is formeel geen onderdeel van het Belastingplan 2023, maar wordt geregeld in een separate wet.

Energiebelasting en Opslag duurzame Energie- en klimaattransitie  (Wet belastingen op milieugrondslag en Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie)

·         Energiebelasting. De aangekondigde verhoging van het tarief op aardgas met een gelijktijdige verlaging van het tarief op elektriciteit is uitgesteld naar 2024.

·         Energiebelasting. In de eerste schijf voor aardgas en elektriciteit wordt de tariefverlaging van 2022 doorgezet en geïntensiveerd. Dat wordt weer teruggedraaid op het moment dat het aangekondigde prijsplafond voor huishoudens een feit is.

·         De tarieven voor de Opslag duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) worden vanaf 1 januari 2023 geïntegreerd in de tarieven voor de energiebelasting.

Omzetbelasting

·         De tijdelijke btw-tariefsverlaging op energie van 21% naar 9%, die geldt vanaf 1 juli 2022, wordt na 31 december 2022 niet verlengd.

·         De btw op de aanschaf van zonnepanelen die worden geplaatst op woningen of de nabijheid daarvan wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar 0%.

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps